Правила использования услуги СМАРТ-ГРОШІ

16.02.2015

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 35442539 (надалі – «Фінансова компанія»), що є небанківською фінансовою установою, в особі Генерального директора Лисенко Тетяни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію (надалі – «Оферта») абонентам Оператора, які отримують телекомунікаційні послуги на умовах попередньої оплати (надалі – «Споживачі»), укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір»).

 

Прийняття (акцепт) Оферти здійснюється Споживачем у порядку, визначеному в цьому документі. Внаслідок прийняття (акцепту) Споживачем цієї Оферти Договір вважається укладеним.

 

Надалі за текстом цього Договору Фінансова компанія та Споживач, коли вживаються окремо йменуються «Сторона», а спільно – «Сторони».

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Фінансові послуги для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

1.2. Телекомунікаційний договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Споживачем.

1.3. Право вимоги – право грошової вимоги Споживача до Оператора за Телекомунікаційним договором, що виникло внаслідок відмови Споживача від частини передплачених ним послуг рухомого (мобільного) зв’язку за Телекомунікаційним договором.

1.4. Фінансові послуги – послуги з переказу коштів та розрахунково-касового обслуговування, що надаються Фінансовою компанією.

1.5. Отримувач - суб'єкт господарювання, на користь якого переказуються кошти з метою оплати товарів/робіт/послуг, який уклав відповідний договір з Фінансовою компанією .

1.6. Транзакція – сукупність операцій, що ініціюються Споживачем та передбачають:

  • продаж Споживачем Фінансовій компанії Права вимоги, з метою подальшого отримання Фінансових послуг;

  • ініціювання Споживачем переказу Фінансовою компанією коштів, належних Споживачеві внаслідок продажу Права вимоги, на користь Отримувача.

Транзакція може ініціюватися Споживачем шляхом відправлення USSD-команд, текстових повідомлень, вчинення певних дій на WEB-порталі тощо.

1.7. WEB-портал – означає сукупність апаратних і програмних засобів, що використовується, зокрема, для ініціювання Транзакцій.

1.8. Оператор - приватне акціонерне товариство «Київстар».

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Фінансова компанія зобов’язується надати Споживачу Фінансові послуги, а Споживач зобов’язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.2. З метою виконання цього Договору Споживач продає, а Фінансова компанія придбаває Право вимоги, здійснюючи фінансування під придбане Право вимоги без отримання плати в будь-якій формі (у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди) за таке фінансування. Продаж Права вимоги відбувається шляхом та у момент ініціювання Споживачем Транзакції.

2.3. Внаслідок продажу Споживачем Фінансовій компанії Права вимоги до останньої зазначене Право вимоги переходить в обсязі і в тій формі, що діяли на час ініціювання Споживачем Транзакції.

 

3. РОЗРАХУНКИ

3.1. Згідно з цим Договором розмір фінансування під продане Право вимоги дорівнює вартості грошової вимоги, що продається Споживачем. При цьому плата в будь-якій формі за таке фінансування не стягується.

3.2. Фінансова компанія здійснює розрахунки зі Споживачем за придбане Право вимоги шляхом переказу належних Споживачу коштів Отримувачу у строк не більше трьох банківських днів із дати проведення Транзакції.

3.3. Вартість Фінансових послуг визначається у каталозі, зазначеному у п. 5.5 цього Договору.

3.4. Виконання Фінансовою компанією своїх зобов’язань за цим Договором здійснюється з урахуванням таких обмежень:

3.4.1. максимальна сума однієї Транзакції становить 3000 (три тисячі) гривень;

3.4.2. максимальна сума всіх Транзакцій на місяць становить 10000 (десять тисяч) гривень.

3.5. Сторони усвідомлюють й визнають, що операції згідно з цим Договором, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість оскільки є операціями, передбаченими статтею 196 Податкового кодексу України.

 

4. ГАРАНТІЇ ТА ПРАВА СТОРІН

4.1. Споживач засвідчує, що:

4.1.1. будь-яка інформація про Право вимоги, що є предметом цього Договору, надана ним Фінансовій компанії на час укладення цього Договору, є достовірною;

4.1.2. немає жодних законодавчих, договірних, судових або інших обмежень, обтяжень чи заборон щодо відчуження Споживачем Права вимоги.

4.2. Фінансова компанія засвідчує, що інформація, яка стала їй відома у зв'язку з укладенням і виконанням цього Договору, може бути передана третім особам лише в межах та на підставі чинного законодавства України.

4.3. Фінансова компанія при здійсненні операцій з переказу коштів за дорученням Споживача керується умовами публічного договору на надання послуг переказу коштів, з умовами яких можна ознайомитись за адресою: https://easypay.ua.

4.4. Кожна сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання цього Договору, відповідно до його умов.

4.5. Споживач акцептує Оферту шляхом ініціювання Транзакції, чим підтверджує своє волевиявлення на укладання Договору.

4.6. Згідно з чинним законодавством України та Внутрішніми правилами щодо здійснення переказу коштів Фінансової компанії засобами внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», з урахуванням п. 3.4 цього Договору, при наданні Фінансових послуг за цим Договором Фінансова компанія не здійснює ідентифікацію Споживача.

 

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Фінансова компанія інформує Споживача про укладення Договору шляхом відправлення текстового повідомлення на телефонний номер Споживача, з якого було ініційовано Транзакцію.

5.2. Після укладення Договору Фінансова компанія зобов'язана надати Фінансові послуги згідно з умовами цього Договору.

5.3. Фінансова компанія зобов'язана надавати Фінансові послуги Споживачам на всій території України цілодобово та щоденно (без вихідних).

5.4. Фінансова компанія зобов'язана розглядати звернення (скарги та заяви) Споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

5.5. Фінансова компанія зобов’язана підтримувати та оновлювати каталог Отримувачів із зазначенням розмірів оплати за надання Фінансових послуг Споживачам, який розміщується за адресою: http://money.kyivstar.ua.

5.6. Підтримувати та оновлювати відповідне USSD-меню, в якому зазначаються дані Отримувачів.

5.7. Забезпечити обслуговування Споживачів у інформаційно-довідковому центрі з питань надання та отримання Фінансових послуг цілодобово без перерв і вихідних.

5.8. Сторони визнають, що документами, які підтверджують укладання та виконання умов цього Договору за ініційованими операціями щодо Права вимоги, є квитанція про здійснення переказу на користь Отримувача чи інші первинні розрахункові документи, або виписка банку по банківському рахунку Фінансової компанії. Фінансова компанія зобов'язана надавати квитанцію в електронному вигляді з ідентифікатором операції у обліковій, реєструючій системах, що підтверджує проведення операції з переказу грошових коштів, а за вимогою Споживачів – надавати паперову квитанцію з підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Фінансової компанії.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання чи неналежне виконання Сторонами умов цього Договору Сторони несуть відповідальність в межах та на підставі чинного законодавства України.

6.2. Усі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів такі спори вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту виконання Споживачем умов, передбачених у п. 4.5 вище і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Продаж Права вимоги за цим Договором не тягне за собою змін умов відповідного Телекомунікаційного договору.

7.3. До укладення цього Договору Споживач має ознайомитись з умовами обробки персональних даних за адресою: https://easypay.ua. Укладенням цього Договору Споживач, як фізична особа та як суб’єкт персональних даних, добровільно надає іншій Стороні цього Договору свою безумовну та безвідкличну згоду на збір та обробку своїх персональних даних, засвідчує, що повідомлений про включення своїх персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони цього Договору з метою виконання умов цього Договору, засвідчує, що ознайомлений з положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

7.6. Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до Фінансової компанії: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82А, корп. Б, ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ».

 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Фінансова компанія:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"

Код ЄДРПОУ 35442539

Юридична адреса: 08130, Київська обл., с. Чайки,

вул. В. Чайки, 16

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Межигірська 82А, корп. Б

Свідоцтво про державну реєстрацію фінансової установи від 25.12.2007,

серія ФК № 180

Банківські реквізити:

п/р № 2650080038001 в ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092

тел. 0(44) 5373374

електронна пошта: call-center@easypay.ua